Směrnice k 1.7.2017 - dle informace neaktuální, ale nové mi zatím nikdo neposlal...

 

FC Sparta Brno, Mariánské náměstí 3, 617 00 Brno, IČ: 44014244, č.ú. 1344200369/0800

 

 

Směrnice č.1/2017

 

1. Úvodní ustanovení

Směrnice upravuje podmínky pro proplácení cestovních náhrad FC Sparty Brno a vztahuje se jako celek i na jednotlivé organizační jednotky.

2. Proplácení cestovních náhrad

FC Sparta Brno proplácí cestovní náhrady

•        činovníkům ústředních orgánů,

•        činovníkům rad a revizních komisí organizačních jednotek,

•        činovníkům a členům FC Sparty Brno zabezpečujícím akce FC Sparty Brno,

•        dalším činovníkům či osobám vyslaným na služební cestu v souvislosti s činností konanou ve prospěch FC Sparty Brno.

Cestovní náhrady osob v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k FC Sparta Brno se neřídí touto směrnicí, ale zákonem č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách.

 

 

3. Povolování služebních cest a schvalování vyúčtování

Služební cestu povoluje a její vyúčtování schvaluje:

V FC Sparta Brno předseda, popř. sportovní ředitel FC Sparty Brno

 

 

4. Náležitosti vyúčtování cestovních náhrad

a)      Smlouva o proplácení cestovních náhrad

Osoba konající služební cestu musí s FC Spartou Brno uzavřít „Smlouvu o proplácení cestovních náhrad“, pokud nárok na proplácení těchto náhrad nevyplývá přímo z jiné smlouvy uzavřené mezi FC Spartou Brno a danou osobou. Smlouvu za FC Spartu Brno je oprávněn podepisovat předseda popř. sportovní ředitel.

a)      Cestovní příkaz

Vyúčtování cestovních náhrad se provádí na cestovním příkazu. Řádně vyplněný tiskopis odevzdá a zkontroluje vedení mužstva nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Výplata bude provedena do konce následujícího měsíce, nejdříve 15., tj. 5 dnů po odevzdání. Záměrně špatně, popř. neúplně vyplněné a nepravdivé tiskopisy nebudou proplaceny. Formulář cestovního příkazu je k dispozici ke stažení na internetových stránkách klubu v sekci dokumenty ke stažení. Formulář je doplněn o kolonku spolucestující, která bude řádně vyplněna.

5. Výše cestovních náhrad

5.1 Proplácené cestovní náhrady

a)      Cestovní náhrady při použití motorového vozidla

Při použití motorového vozidla se cestovní náhrady stanovují následujícím způsobem. Doprava  

funkcionářů do místa práce se neprovádí.

·         náhrada za použití vozu při cestě -       pouze řidič                            3,-Kč za ujetý km

-           řidič + 1 a více osob            4,- Kč za ujetý km

·          náhrada za použití vozidla při obsazení více osobami je               4,- Kč za ujetý km

·         v odůvodněných případech lze stanovit výši sazby za 1 km i jinak než jsou základní sazby směrnice

 

b)        Cestovní náhrady při použití prostředku hromadné dopravy budou posuzovány individuálně (např. sociální případy). Jedná se o kategorie žáků, popř. dorostu.

Výdaje za použití hromadné dopravy, včetně městské hromadné dopravy, se proplácejí v prokázané výši, při cestě vlakem pouze vozem II. třídy, a to i za místenky a příplatky při použití vlaků vyšší kategorie (např. InterCity, EuroCity).

5.2 Neproplácené cestovní náhrady

·         Při služebních cestách dle této směrnice se neproplácí stravné a kapesné a cestovní náhrady za cesty prostředky hromadné dopravy I. třídy, parkovné, rezervační poplatky apod.

·         Při služebních cestách v České republice nelze proplatit cestovní náhrady za cesty lůžkovým nebo lehátkovým vozem, cesty letadlem nebo vozem taxislužby.

·         Nelze uplatňovat nárok v dorostenecké kategorii na cestovné ze satelitních obcí, částí města osobním autem. Cestovné bude proplaceno pouze v případě, že bude proveden svoz více hráčů či jiných činovníků, viz. 5.1a

Z nedostupných, nesjízdných částí regionu bude po dohodě s dopravcem (otec, děda atd.) možnost

uzavřít smlouvu na dopravu a kromě cestovného 4 Kč/km uplatnit i ztrátu času, která bude

kompenzována částkou po dohodě.

6. Závěrečné ustanovení

Směrnice FC Sparty Brno nabývá účinnosti dne 1. 7. 2017

 

                                                                                                 

  Stehlík Jindřich                                                  Haluza Josef

      Předseda                                                     Místopředseda

 

 Příloha směrnice:

1.       Vzor „Smlouvy o proplácení cestovních náhrad“ (vzor smlouvy je uveden v minimálním

rozsahu, jednotky mohou vzor doplnit o další potřebná ustanovení)

2.       Vzor cestovního příkazu

 

FC Sparta Brno, Mariánské náměstí 3, 617 00 Brno, IČ: 44014244, č.ú. 1344200369/0800

 

 

Směrnice č. 2/2017

 

1.Úvodní ustanovení

      Směrnice upravuje podmínky pro výběr členských příspěvků FC Sparta Brno.

2.Výše členských příspěvků

 

·         muži                                             -              neplatí

·         dorost U-19                               -              neplatí

·         dorost U-18                              -              500 Kč/měsíc

·         dorost U-17                              -              500 Kč/měsíc

·         dorost U-16                              -              500 Kč/měsíc

·         žáci      U-15                               -              500 Kč/měsíc

·         žáci      U-14                               -              500 Kč/měsíc

·         žáci      U-13                               -              500 Kč/měsíc

·         žáci      U-12                               -              500 Kč/měsíc

·         přípravka U-11                         -              300 Kč/měsíc

·         přípravka U-10                         -              300 Kč/měsíc

·         přípravka U- 9                          -              300 Kč/měsíc

·         přípravka U- 8                          -              300 Kč/měsíc

·         Mini přípravka U-7                 -              300 Kč/měsíc

·         do registrace neplatí

Výběr se děje za celý rok, tj. 12 měsíců tzn. i přes prázdniny s tím, že bude-li hráč dlouhodobě nemocen a nebude chodit, rozhodne trenér po dohodě s vedením o krácení části příspěvků. Na krátké nemoci či jiné absence nebude brán zřetel. Jedná se o roční příspěvek s tím, že je rozložen na 4 splátky. Příspěvky budou vybírány čtvrtletně a odevzdány budou sportovnímu řediteli v průběhu druhého měsíce kvartálu. Ten provede kontrolu a odevzdá ekonomovi. Vše přes příjmové doklady. Z příspěvků nebude hrazeno nic jiného, celé se odevzdají. Pravidla o novém použití finančních prostředků budou vydány jako Směrnice.

 

3.Nárok na osvobození od platby

 

·         Jsou-li v oddíle sourozenci - platí pouze ten starší. Pracuje-li rodič ve funkci neplacené funkce asistenta popř. vedoucího mužstva - neplatí hráč nic.

·         Pokud se ocitne rodina ve finanční tísni (ztráta zaměstnání, úřad práce, popř. jiné rodinné komplikace), zažádá písemně o možnost snížení popřípadě odpuštění celé části, či poměrné části výběru členských příspěvků.

Pozn. Peníze by neměly být tím, co by mělo zhatit fotbalovou kariéru fotbalisty.

 

·         Účastní-li se hráč soustředění, platí v příslušném kvartálu pouze 50% příspěvků.

·         Vzhledem k nutnosti potvrzení zdravotního stavu u sportovního lékaře, bude v kategorii dorost (chystá se i kategorie žáků) odečten od placení příspěvků poplatek u lékaře, tzn., že se doplatí zbytek (letos 550 – 600 Kč za jedno vyšetření).

 

4.Výběr členských příspěvků

 Výběr bude probíhat čtvrtletně a to k těmto termínům:

 

·         za  I. čtvrtletí k  20. únoru

·         za II. čtvrtletí k 20. květnu

·         za III. čtvrtletí k 20. srpnu

·         za IV. čtvrtletí k 20. listopadu

 

5.Závěrečná ustanovení

 

Za výběr příspěvků zodpovídá příslušný trenér ročníku, který nejpozději do konce patřičného měsíce musí odevzdat na předepsaném formuláři veškeré finanční prostředky a vydá rodičům potvrzený a řádně vypsaný příjmový doklad.

V případě neodevzdání příspěvků trenérem, nebudou trenérovi vyplaceny žádné finanční odměny či cestovné, až do sjednání nápravy.

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 7. 2017

 

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                       Stehlík Jindřich                                       Haluza Josef

                                                                              Předseda                                            Místopředseda

 

 

 

 

Příloha: Formulář na výběr členských příspěvků